PERSMEDEDELING

Vanaf 1 september 2018 zet de Scholengroep Sint-Michiel resoluut in op een eigentijds en vernieuwend onderwijsplan voor de regio Roeselare-Ardooie. Sint-Michiel kiest voor een integratie van alle scholen in vier campussen met een zesjarig aanbod, i.c. een brede eerste graad en een uitgebreid studieaanbod in de 2de en 3de graad. Zo zet Sint-Michiel weer een stap vooruit in het belang van en op maat van de leerlingen.

18 jaar terug was de Scholengroep Sint-Michiel pionier in het vormen van een scholengemeenschap onder één bestuur. Bijna twee decennia later zijn er nieuwe uitdagingen. Er is het gewijzigd decretale landschap met o.a. de conceptnota van de Vlaamse regering en minister van onderwijs Hilde Crevits. Er is de veranderde tijdsgeest: ouders, leerlingen en andere actoren in de samenleving stellen nieuwe verwachtingen in het onderwijs. En er zijn ook de nieuwe pedagogische en didactische inzichten en ontwikkelingen die vooral focussen op het verhogen van de motivatie van leerlingen en hun leerbekwaamheid.

Een nieuw onderwijsplan

Met die uitdagingen voor ogen hebben het schoolbestuur en de verschillende directies intens gewerkt aan een nieuw onderwijsplan voor de Scholengroep Sint-Michiel. Het pedagogisch project en de sterke traditie van de verschillende katholieke scholen uit Roeselare en Ardooie zijn het uitgangspunt.

De voorzitter van de Scholengroep Jan-Vincent Lefere: “De voorbije maanden werkten we keihard en intensief samen om onze Scholengroep klaar te maken voor de toekomst. Ik ben dan ook bijzonder tevreden en trots om vandaag het resultaat van dit werk te kunnen presenteren. Met grote eensgezindheid kiezen we resoluut voor vernieuwing, verruiming en kwaliteit. Centraal daarin staan de leerlingen. Het is een positieve keuze voor de toekomst van onze jongeren en de Scholengroep”.

Damienne Cottens, coördinerend directeur: “We kiezen voor de integratie van alle scholen in een organisatiemodel met vier campussen met een brede eerste graad en binnen een zesjarig aanbod. We kiezen voor onderwijs op maat. 12-jarigen zullen naast de algemene vorming op basis van hun talenten en interesses een keuzegedeelte samenstellen uit een heel ruim palet. Sint-Michiel zet straks ook in op Freinetonderwijs in de eerste graad. De brede eerste graad wil volwaardig haar oriënterende en observerende rol vervullen voor alle leerlingen. Voor hun welbevinden krijgen leerlingen van de eerste graad op elke campus hun eigen aparte stek.
Elke campus biedt vanaf het 3de jaar zowel doorstroomrichtingen (richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs) als arbeidsmarktgerichte studierichtingen aan binnen een aantal domeinen. Dit biedt het voordeel dat alle studierichtingen van zowel aso, tso als bso binnen een domein op dezelfde campus voorkomen. Zo krijgt elke campus zijn eigen inhoudelijk accent.

De vier campussen liggen verspreid over Roeselare en Ardooie en krijgen voorlopig een benaming op basis van de geografische ligging.
Campus Noord ligt in en rond de campus Stokerijstraat en integreert Barnum en VISO op dezelfde locatie. Dit wordt de campus met het domein ‘Taal en cultuur’ en het domein ’Maatschappij en welzijn’ dat in een nieuwbouw zal gehuisvest worden. Het huidige VISO-Polenplein en VISO-Delbekestraat zal verhuizen naar de nieuwbouw in Campus Noord.
Campus Oost is de periferieschool van Sint-Michiel in Ardooie, namelijk het Instituut Heilige Kindsheid. Zij rekruteert vooral uit de omliggende gemeenten, ook aangrenzend aan het rekruteringsgebied. Het huidig aanbod in de eerste graad en binnen het huidige domein ‘Maatschappij en welzijn’ wordt uitgebreid zodat het volledig continuüm aanwezig is.
Campus Zuid integreert het Klein Seminarie, VABI en VTI. Dit wordt de campus met de domeinen ‘STEM’, ‘Taal en cultuur’ en ‘Land- en tuinbouw’.
We onderzoeken nog de concrete organisatiemogelijkheden om de leerlingen van Onze Jeugd op Campus Zuid te integreren. We zien voor dit type leerlingen wel een aparte setting en organisatie noodzakelijk. Door een goede interne organisatie op Campus Zuid wordt de overgang tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs hierdoor ook gefaciliteerd.
Campus West integreert de Burgerschool en de VMS op dezelfde locatie. Dit wordt de campus met de domeinen ‘Economie en organisatie’ en STEM.

De spreiding van de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (aso) zal bepalen waar de Broederschool geïntegreerd wordt. Dit kan infrastructureel op Campus Noord, Zuid en West en zal in overleg met alle betrokken partijen gebeuren.
Campus Noord en Campus West kunnen de campussen zijn waar eventuele nieuwe domeinen, na goedgekeurde programmatie door de overheid, georganiseerd worden.

Voorbereiding

Voorzitter van de Scholengroep Jan-Vincent Lefere: “Tijdens het schooljaar ’17-’18 worden de campussen verder concreet ingevuld in samenspraak met het personeel van Sint-Michiel: organisatie, pedagogisch- didactische samenwerking, personeelsteams, infrastructuur… . Ook de leerlingen en hun ouders worden maximaal betrokken. Leerlingen die nu starten op 1 september 2017, zullen in de eerstkomende jaren niet veranderen van locatie. De uitwerking van ons onderwijsplan vergt immers ook nog tijd om op verschillende plaatsen te renoveren en te bouwen.
Het bestuur, directie, personeelsleden en medewerkers hebben er alle vertrouwen in dat de Scholengroep Sint-Michiel dit uitdagend onderwijsplan voor de toekomst van onze jonge mensen kan realiseren. We willen vóór alles maximale kansen geven aan de leerlingen binnen een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving.
De schoolgaande jeugd van Roeselare en Ardooie kan er maar wel bij varen.”

Info

Met uw vragen kunt u terecht bij Jan-Vincent Lefere, voorzitter van de Scholengroep of Damienne Cottens, coördinerend directeur van de Scholengroep [ +32 473 935929]

2017-06-06_PERSMEDEDELING