Onze Missie & Visie

 

Scholengroep Sint-Michiel organiseert eigentijds onderwijs in de katholieke secundaire scholen en internaten van de regio Roeselare-Ardooie. Vanuit de christelijke spiritualiteit en de verschillende schooltradities vormen vijf kernwaarden de pijlers van onze visie: elk talent, verbondenheid, in dialoog, kwaliteit, innovatie. Vanuit die kernwaarden engageert het personeelsteam zich voor de brede vorming van alle leerlingen op een zorgzame wijze. Onze scholen zijn uitdagend voor de jonge mensen die aan ons zijn toevertrouwd. We willen hun talenten en interesses ontwikkelen in voorbereiding op het beroepsleven of het hoger onderwijs. We moedigen alle jongeren aan om uit te groeien tot unieke jongvolwassenen met een open geest: positief-kritisch, hoopvol en bewogen voor mens en wereld. Elke school van Scholengroep Sint-Michiel zet in op een leerlinggerichte leefomgeving en wil voor de jongere voluit ‘School van je leven’ zijn.


Elk talent

Onze scholen laten de jongen mensen hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen. We willen 'hoofd, hart en handen' aanspreken en de hele mens vormen op intellectueel, emotioneel, fysiek, sociaal en cultureel vlak.
Onze leerkrachten en opvoeders zijn de begeleiders voor alle leerlingen, zowel de abstracte denkers als de concrete doeners. We prikkelen hun nieuwsgierigheid, geven hen goesting om te leren en dagen hen uit om steeds het beste uit zichzelf te halen. De brede basisvorming doet jongeren ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze beter in kunnen en beter in willen worden. We geven jongeren de ruimte om zich op hun eigen ritme te ontplooien en hun grenzen te verleggen.

Scholengroep Sint-Michiel biedt een gedifferentieerd onderwijsaanbod in cultuur en economie, talen en kunst, technologie, wetenschap en welzijn, ... Onze scholen kiezen voor een optimale schoolloopbaanbegeleiding en organiseren een objectieve leerlingenoriëntering, die aansluit bij de individuele talenten en interesses van de leerlingen.


Verbondenheid

De scholen en internaten van Sint-Michiel bieden een warme leef- en leeromgeving. Ze kenmerken zich door de cultuur van respect, geborgenheid en aanmoediging. Vertrouwen geven en inzetten op verantwoordelijkheid bepalen de relaties tussen leerling, personeel, directie en ouders. De tactvolle omgang door de schoolteams creëert de ruimte waarin elke jongere zichzelf kan zijn. We bemoedigen en steunen onze leerlingen. De leerlingenbegeleiding en het zorgteam leveren extra inspanningen voor wie het moeilijk heeft bij het leren of door persoonlijke omstandigheden.

Elke school en elk internaat is bij uitstek een oefenplaats voor samen leven en samen werken. We bouwen aan schoolculturen van participatie, actieve inzet en solidariteit. De eigen accenten van onze scholen en internaten in activiteiten en vorming versterken het welbevinden en de ontplooiingskansen van leerlingen.

Scholengroep Sint-Michiel bouwt een breed netwerk uit met verschillende partners: ouders, clb-medewerkers, basis- en hoger onderwijs, bedrijven en maatschappelijke actoren. We nemen initiatieven om de betrokkenheid van alle partners te bevorderen door overleg en actieve samenwerking.


In dialoog

Onze scholen en internaten zijn gastvrij en geven onderwijskansen aan alle jongeren. Vanuit de christelijke identiteit staan we open voor andere culturen en de levensbeschouwelijke diversiteit van leerlingen en ouders.
Als katholieke dialoogscholen plaatsen we de christelijke mens- en maatschappijvisie van respect en hoop voorop. Het levensverhaal van Jezus in het evangelie inspireert en is het richtsnoer voor denken en doen.

Onze schoolteams engageren zich loyaal voor oprechte dialoog en authentieke ontmoeting. We willen jonge mensen op het spoor brengen van hun unieke identiteit en hen bezielen met zin en perspectief voor hun toekomst. Zo kunnen de leerlingen elk op hun plaats naar best vermogen hun levenskeuzes maken, verantwoordelijk voor zichzelf, de anderen en de wereld.


Kwaliteit

Scholengroep Sint-Michiel wil een toonaangevende organisatie zijn die kritisch reflecteert over wat belangrijk is in onderwijs en opvoeding. Onze scholen focussen op kwaliteitsontwikkeling: kwaliteit in het gedifferentieerd onderwijs- en vormingsaanbod, kwaliteit door deskundig en bekwaam personeel, kwaliteit door sterk beleid en effectieve schoolorganisatie.

Open communicatie en betrokkenheid met alle participanten behoren tot de kernacties van elke school. We zetten in op duurzaam onderwijs dat jonge mensen energie geeft om actief te leren. Door hun professionele ontwikkeling en hun persoonlijke meesterschap garanderen leerkrachten en medewerkers de onderwijskwaliteit voor de toekomst.

De scholen en internaten worden ondersteund door de Algemene Diensten op domeinen als personeel, boekhouding, infrastructuur, ict, patrimonium, preventie, identiteit & pastoraal, nascholing, beleid en coördinatie. Die dienstverlening brengt een meerwaarde in de samenwerking en bevordert de daadkracht van Scholengroep Sint-Michiel.


Innovatie

Onze scholen staan voor excellent onderwijs waar de leerkracht ertoe doet. Zijn deskundigheid en passie motiveert de leerlingen tot actief leren, creatief denken en eigentijdse praktijkkennis. We kiezen voor vernieuwende didactiek en krachtige werkvormen. Leerlingen kunnen deelnemen aan internationale programma's, aan gezondheidsacties en aan culturele en muzische initiatieven. Een positief leefklimaat daagt hen uit in hun specifieke talenten en verhoogt hun studiesucces.

We investeren in modern uitgeruste en comfortabele infrastructuur met aangename werk- en leerplekken voor leerlingen en medewerkers. ICT & nieuwe media ondersteunen en verrijken de gevarieerde leeractiviteiten.
Scholengroep Sint-Michiel is een lerend netwerk van scholen en bevordert de dynamiek van onderwijsinnovatie bij elk schoolteam. We zijn ondernemend en gedreven om de goesting voor levenslang leren bij jonge mensen ten versterken.