OKAN Sint-Michiel kiest voor een leerlinggericht schoolklimaat. Voor de leerlingen is het welbevinden en een rijke leeromgeving zeer belangrijk.We focussen ons niet op wat de leerlingen niet kunnen, maar proberen aan te sluiten bij de competenties van de jongeren: wat kan hij goed? Het is de bedoeling leerlingen kansen en middelen aan te reiken om zelfredzaam te worden, zowel qua taalvaardigheid als in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We helpen leerlingen hun talenten te formuleren en hun zelfvertrouwen aan te sterken. Respect voor ieders eigenheid en aandacht voor motivatie staan centraal. Zo werken we aan de persoonlijkheidsvorming van de leerling.Voor anderstalige jongeren is het niet mogelijk om zomaar in te stappen in een klas van het reguliere onderwijs. Die instap veronderstelt een behoorlijke kennis van het Nederlands. In de onthaalklas krijgt elke anderstalige leerling daarom een taalbad waar OKAN Sint-Michiel zoveel mogelijk kennis en vaardigheden van het Nederlands bijbrengen. De Nederlandse taal wordt aangeleerd via thema’s uit de leefwereld van de jongeren (bv. muziek, kledij, sport...) of met heel concrete hier-en-nu thema’s (bv. schoolvoorwerpen, instructies, vervoer, het lichaam...). Daarbij wordt eerst aan spreekvaardigheid gewerkt om dan geleidelijk naar meer schrijfvaardigheid over te gaan.Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website www.okaninroeselare.be.